دانلود کتاب پیشرفته (یا از اینجا)  100 مگ

دانلود فایلهای صوتی (بخش اول و دوم و سوم)