مباجث کتاب شامل :

  • marketing
  • profitability studies
  • industrial disputes
  • commercial negotiations
  • financing

دانلود کتابچه این سری صوتی  

دانلود فایلهای صوتی CD1 – CD2 – CD3– CD4