کتاب شامل بخش های زیر است:

  1. تمرین های Comprehension Orale
  2. تمرین های Structures de la lange
  3. تمرین های Comprehension Ecrit
  4. حل مسائل کتاب
  5. متن نوشتاری فایلهای صوتی

دانلود کتاب از اینجا  با حجم 31 مگ

دانلود فایلهای صوتی با حجم 37 مگ