1. شروع : آشنایی کلی با گرامر زبانهای دنیا
  2. منفی سازی، سوالی سازی، جملات ربطی qui , que , ou
  3. ضمائر ، فرق on و nous ، ضمایر cela , noud deux , …
  4. افعال کمکی، زمان های گذشته و آینده و …
  5. صرف افعال فرانسه، پیشوندها، استفاده از que , si jamais , quand meme
  6. ساختمان بندی جمله ، فرق moi و je و … و suffix ها
  7. جمع و مفرد ها. مذکر  و مونثها . صرف افعال در جمله ..
  8. جمع بندی گرامر